Доробок викладачів кафедри

Викладачами кафедри диференціальних рівнянь і прикладної математики опубліковано понад 100 наукових статей, десятки навчально-методичних посібників і сотні тез наукових конференцій.

Навчальні посібники (рекомендовані МОН України):

Гой Т. П., Махней О. В. Диференціальні рівняння 2 видання зміст

Гой Т. П., Махней О. В. Диференціальні рівняння 1 видання

Гой Т. П., Махней О. В. Диференціальні та інтегральні рівняння 2 видання зміст

Гой Т. П., Махней О. В. Диференціальні та інтегральні рівняння 1 видання

Гой Т. П., Копач М. І., Федак І. В. Наближені методи розв’язування диференціальних рівнянь

Гой Т.П., Василишин Б.В., Копач М.І., Шарин С.В. Вища математика для економістів Част. 1. Аналітична геометрія та лінійна алгебра)

Гой Т.П., Малицька Г.П., Соломко А.В. Операційне числення

Навчальні посібники (рекомендовані Вченою радою факультету математики та інформатики або Вченою радою Прикарпатського національного університету):

Комплексні кваліфікаційні завдання для випускників за спеціальністю “Математика” (тести). – [Василишин Б.В., Гой Т.П., Дрінь Б.М. та ін.].

Збірник тестових завдань з математики [Василишин Б.В., Василишин П.Б., Гой Т.П. та інші].

Гой Т.П., Казмерчук А.І., Федак І.В. Звичайні диференціальні рівняння. Част. 1. Диференціальні рівняння першого порядку, які інтегруються у квадратурах

Збірник тестових завдань з математики. – [Никифорчин О.Р., Собкович Р.І. , Казмерчук А.І., Гой Т.П. та ін].

Збірник тестових завдань для вступників за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста спеціальності «Прикладна математика». – [Заторський Р.А., Махней О.В., Гой Т.П та ін.] зміст

Гой Т. П., Махней О. В. Практикум з диференціальних рівнянь. Частина 1 зміст

Гой Т. П., Махней О. В., Негрич М. П., Симотюк М. М. Практикум з диференціальних рівнянь. Частина 2 зміст

Голота В. І., Новосядлий С. П., Махней О. В. Теорія ймовірностей і математична статистика. Комп’ютерний практикум

Махней О. В., Гой Т. П. Математичне забезпечення автоматизації прикладних досліджень зміст

Махней О. В. Математичне моделювання зміст

Федак І. В., Гой Т. П. Лінійні інтегральні рівняння

Гой Т. П., Махней О. В. Диференціальні та інтегральні рівняння (для фізики, прикладної фізики і середньої освіти (фізика)) 3 видання зміст

Гой Т. П., Махней О. В. Диференціальні рівняння (для математики і прикладної математики) видання зміст

Гой Т. П., Махней О. В. Диференціальні рівняння (для комп’ютерних наук, інформаційних систем та технологій і середньої освіти (математика, інформатика)) 3 видання зміст

Мазуренко В. В. Методи оптимiзацiї та дослiдження операцiй. Ч. 1. Лiнiйне i дискретне програмування зміст

Методичні рекомендації:

Махней О. В. Лабораторний практикум у Maple: методичні рекомендації до проведення лабораторних занять

Махней О. В. Лабораторний практикум з імітаційного моделювання у GPSS

Махней О. В. Лабораторний практикум з імітаційного моделювання у GPSS. Частина 1. Вид. 2

Махней О. В. Лабораторний практикум з імітаційного моделювання у GPSS. Частина 2

Махней О. В. Лабораторний практикум з математичного програмного забезпечення

Махней О. В. Математичне моделювання: методичні рекомендації для самостійної роботи студентів спеціальності “Прикладна математика”

Махней О.В. Практикум з LaTeX

Махней О.В. Лабораторний практикум з системного програмування зміст

Мазуренко В. В., Махней О. В. Теорія автоматичного керування: лабораторний практикум з навчальної дисципліни зміст

Мазуренко В.В., Дмитришин М.I., Василишин П.Б. Структурно-процедурне
програмування з Python: Лабораторний практикум зміст

Мазуренко В.В., Дмитришин М.I., Василишин П.Б. Об’єктно–орiєнтоване
програмування з Python: Лабораторний практикум зміст

Монографії:

Заторський Р. А. Числення трикутних матриць та його застосування

Махней О. В., Тацій Р. М. Сингулярні квазідиференціальні оператори на скінченному інтервалі

Тацій Р. М., Стасюк М. Ф., Мазуренко В. В., Власій О. О. Узагальненi квазiдиференцiальнi рiвняння

Таций Р. М., Стасюк М. Ф., Мазуренко В. В., Власий О. О. Обобщенные квазидифференциальные уравнения