Викладацький склад

Викладацький склад кафедри диференціальних рівнянь і прикладної математики

Дмитришин Мар’ян Іванович – завідувач кафедри, професор, 1973 р. народження, закінчив Прикарпатський університет імені Василя Стефаника у 1995 р. за спеціальністю «математика». Навчався в аспірантурі Інституту прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України (м. Львів). Захистив у 1999 р. кандидатську дисертацiю на тему «Вектори експоненціального типу операторів із дискретним спектром над банаховими просторами». У 2020 р. захистив докторську дисертацію на тему «Апроксимаційні простори, асоційовані з цілими векторами експоненціального типу». З 2021 р. – завідувач кафедри.

Забезпечує викладання курсів: Функціональний аналіз, Моделювання методами нейронних мереж, Фінансова математика, Моделі економічної динаміки.

Наукові інтереси: теорія операторів, спектральні апроксимації, теорія інтерполяції, еліптичні диференціальні оператори.

GoogleScholar  ORCiD  Web of Science  Scopus

Казмерчук Анатолій Іванович – доцент, 1965 р. народження, закінчив Московський державний університет ім. М.В. Ломоносова у 1987 р. за спеціальністю «математика». Навчався в аспірантурі при Московському державному університеті ім. М.В. Ломоносова. Захистив у 1992 р. кандидатську дисертацію на тему «До обґрунтування методів побудови узагальнених розв’язків нелінійних рівнянь першого порядку». З 1994 р. – доцент кафедри.

Забезпечує викладання курсів «Рівняння математичної фізики», «Рівняння з частинними похідними», «Математичне і комп’ютерне моделювання», «Рівняння математичної фізики першого порядку», «Диференціальні рівняння механіки суцільних середовищ».

Наукові інтереси: нелінійні диференціальні рівняння з частинними похідними першого порядку, системи нелінійних диференціальних рівнянь з частинними похідними першого порядку, багатоточкові задачі для звичайних диференціальних рівнянь з параметрами, моделювання в економіці, математичні аспекти тріангуляції на площині і в просторі, математичні аспекти задачі сортування з ненадійними компараторами.

GoogleScholar   CV

  Гой Тарас Петрович – доцент, 1969 р. народження, закінчив Прикарпатський університет ім. Василя Стефаника у 1993 р. за спеціальністю «математика» з додатковою спеціальністю «інформатика». Навчався в аспірантурі при Інституті прикладних проблем механіки та математики ім. Я.С. Підстригача НАН України. Захистив у 1998 р. кандидатську дисертацію на тему «Задачі з нелокальними крайовими умовами для диференціальних рівнянь з частинними похідними». З 2000 р. – доцент кафедри.

Забезпечує викладання навчальних дисциплін «Диференціальні рівняння», «Варіаційне числення та методи оптимізації».

Наукові інтереси: спеціальні числа і многочлени, комбінаторна теорія чисел, визначники, перманенти та інші спеціальні матричні функції.

ORCiD  Scopus  Web of Science  ResearchGates   CV

  Василишин Павло Богданович – доцент, 1971 р. народження, закінчив Прикарпатський університет ім. Василя Стефаника у 1993 р. за спеціальністю «математика». Навчався в аспірантурі при Інституті прикладних проблем механіки та математики ім. Я.С. Підстригача НАН України. Захистив у 2001 р. кандидатську дисертацію на тему «Багатоточкові задачі для рівнянь та систем рівнянь з частинними похідними». З 2001 р. – доцент кафедри.

Забезпечує викладання нормативного курсу «Числові методи» та спеціальних курсів: «Математичні методи розв’язування економічних задач», «Математичні моделі у природничих і суспільних науках», «Фінансова математика».

Наукові інтереси: багатоточкові задачі для рівнянь та систем рівнянь з частинними похідними.

GoogleScholar

  Мазуренко Віктор Володимирович – доцент, 1977 р. народження, закінчив Прикарпатський університет ім. Василя Стефаника у 1998 р. за спеціальністю «математика та інформатика». Навчався в аспірантурі при Національному університеті «Львівська політехніка». Захистив у 2003 р. кандидатську дисертацію на тему «Дискретно-неперервні крайові задачі для узагальнених квазідиференціальних рівнянь». З 2008 р. – доцент кафедри.

Забезпечує викладання нормативних курсів: «Методи оптимізації і дослідження операцій», «Моделі і методи прийняття рішень», «Варіаційне числення і методи оптимізації», «Теорія керування», «Нечітка оптимізація», «Програмування на Python» та спеціального курсу «Узагальнені квазідиференціальні рівняння».

Наукові інтереси: загальна теорія диференціальних систем з мірами Стільтьєса і квазідиференціальних рівнянь з розподілами у коефіцієнтах, дискретно-неперервні крайові і багатоточкові задачі, псевдообернені оператори.

GoogleScholar  ORCiD  Web of Science  ResearchGate  Scopus

  Махней Олександр Володимирович – доцент, 1977 р. народження, закінчив Прикарпатський університет ім. Василя Стефаника у 1999 р. за спеціальністю «математика». Навчався в аспірантурі при Національному університеті «Львівська політехніка». Захистив у 2005 р. кандидатську дисертацію на тему «Сингулярні квазідиференціальні оператори на скінченному інтервалі». З 2008 р. – доцент кафедри.

Забезпечує викладання нормативних і спеціальних курсів: «Системи комп’ютерної математики», «Математичне моделювання», «Алгоритми і структури даних», «Імітаційне моделювання», «Системне програмування», «Вебпрограмування», «Вебтехнології», «Диференціальні та інтегральні рівняння», «Оптимальне керування проєктами», «Видавнича система LaTeX», «Комп’ютерний інструментарій математичного моделювання», «Комп’ютерне моделювання та оптимізація», «Прикладні задачі теорії графів»..

Наукові інтереси: крайові задачі для сингулярних диференціальних та квазідиференціальних рівнянь.

GoogleScholar  ORCiD  Web of Science  ResearchGate  Scopus