Викладацький склад

Викладацький склад кафедри диференціальних рівнянь і прикладної математики

Дмитришин Мар’ян Іванович – завідувач кафедри, професор, 1973 р. народження, закінчив Прикарпатський університет імені Василя Стефаника у 1995 р. за спеціальністю «математика». Навчався в аспірантурі Інституту прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України (м. Львів). Захистив у 1999 р. кандидатську дисертацiю на тему «Вектори експоненціального типу операторів із дискретним спектром над банаховими просторами». У 2020 р. захистив докторську дисертацію на тему «Апроксимаційні простори, асоційовані з цілими векторами експоненціального типу». З 2021 р. – завідувач кафедри.

Забезпечує викладання курсів: Функціональний аналіз, Моделювання методами нейронних мереж, Фінансова математика, Моделі економічної динаміки.

Наукові інтереси: теорія операторів, спектральні апроксимації, теорія інтерполяції, еліптичні диференціальні оператори.

GoogleScholar  ORCiD  Web of Science  Scopus

Казмерчук Анатолій Іванович – доцент, 1965 р. народження, закінчив Московський державний університет ім. М.В. Ломоносова у 1987 р. за спеціальністю «математика». Навчався в аспірантурі при Московському державному університеті ім. М.В. Ломоносова. Захистив у 1992 р. кандидатську дисертацію на тему «До обґрунтування методів побудови узагальнених розв’язків нелінійних рівнянь першого порядку». З 1994 р. – доцент кафедри.

Забезпечує викладання курсів «Рівняння математичної фізики», «Рівняння з частинними похідними», «Математичне і комп’ютерне моделювання», «Рівняння математичної фізики першого порядку», «Диференціальні рівняння механіки суцільних середовищ».

Наукові інтереси: нелінійні диференціальні рівняння з частинними похідними першого порядку, системи нелінійних диференціальних рівнянь з частинними похідними першого порядку, багатоточкові задачі для звичайних диференціальних рівнянь з параметрами, моделювання в економіці, математичні аспекти тріангуляції на площині і в просторі, математичні аспекти задачі сортування з ненадійними компараторами.

GoogleScholar

  Гой Тарас Петрович – доцент, 1969 р. народження, закінчив Прикарпатський університет ім. Василя Стефаника у 1993 р. за спеціальністю «математика» з додатковою спеціальністю «інформатика». Навчався в аспірантурі при Інституті прикладних проблем механіки та математики ім. Я.С. Підстригача НАН України. Захистив у 1998 р. кандидатську дисертацію на тему «Задачі з нелокальними крайовими умовами для диференціальних рівнянь з частинними похідними». З 2000 р. – доцент кафедри.

Забезпечує викладання навчальних дисциплін «Диференціальні рівняння», «Варіаційне числення та методи оптимізації».

Наукові інтереси: спеціальні числа і многочлени, комбінаторна теорія чисел, визначники, перманенти та інші спеціальні матричні функції.

ORCiD  Scopus  Web of Science  ResearchGates   CV

  Василишин Павло Богданович – доцент, 1971 р. народження, закінчив Прикарпатський університет ім. Василя Стефаника у 1993 р. за спеціальністю «математика». Навчався в аспірантурі при Інституті прикладних проблем механіки та математики ім. Я.С. Підстригача НАН України. Захистив у 2001 р. кандидатську дисертацію на тему «Багатоточкові задачі для рівнянь та систем рівнянь з частинними похідними». З 2001 р. – доцент кафедри.

Забезпечує викладання нормативного курсу «Числові методи» та спеціальних курсів: «Математичні методи розв’язування економічних задач», «Математичні моделі у природничих і суспільних науках», «Фінансова математика».

Наукові інтереси: багатоточкові задачі для рівнянь та систем рівнянь з частинними похідними.

GoogleScholar

  Мазуренко Віктор Володимирович – доцент, 1977 р. народження, закінчив Прикарпатський університет ім. Василя Стефаника у 1998 р. за спеціальністю «математика та інформатика». Навчався в аспірантурі при Національному університеті «Львівська політехніка». Захистив у 2003 р. кандидатську дисертацію на тему «Дискретно-неперервні крайові задачі для узагальнених квазідиференціальних рівнянь». З 2008 р. – доцент кафедри.

Забезпечує викладання нормативних курсів: «Методи оптимізації і дослідження операцій», «Моделі і методи прийняття рішень», «Варіаційне числення і методи оптимізації», «Теорія керування», «Нечітка оптимізація», «Програмування на Python» та спеціального курсу «Узагальнені квазідиференціальні рівняння».

Наукові інтереси: загальна теорія диференціальних систем з мірами Стільтьєса і квазідиференціальних рівнянь з розподілами у коефіцієнтах, дискретно-неперервні крайові і багатоточкові задачі, псевдообернені оператори.

GoogleScholar  ORCiD  Web of Science  ResearchGate  Scopus

  Махней Олександр Володимирович – доцент, 1977 р. народження, закінчив Прикарпатський університет ім. Василя Стефаника у 1999 р. за спеціальністю «математика». Навчався в аспірантурі при Національному університеті «Львівська політехніка». Захистив у 2005 р. кандидатську дисертацію на тему «Сингулярні квазідиференціальні оператори на скінченному інтервалі». З 2008 р. – доцент кафедри.

Забезпечує викладання нормативних і спеціальних курсів: «Диференціальні та інтегральні рівняння», «Системи комп’ютерної математики», «Математичне моделювання», «Імітаційне моделювання», «Вебпрограмування», «Системне програмування», «Алгоритми і структури даних».

Наукові інтереси: крайові задачі для сингулярних диференціальних та квазідиференціальних рівнянь.

GoogleScholar  ORCiD  Web of Science  ResearchGate  Scopus