Наукова робота студентів

Наукова робота студентів пов’язана із тематикою науково-дослідних робіт кафедри, а також із вибраною ними освітньою програмою (“Прикладна математика” або “Комп’ютерне моделювання та технології програмування”).

На кафедрі функціонують наступні проблемні групи студентів:

1. Числове моделювання природничих і соціально-економічних явищ і процесів (науковий керівник – доцент Василишин П. Б.). План роботи
2. Імітаційне моделювання (науковий керівник – доцент Махней О. В.). План роботи

Крім того, на кафедрі працює наукові гуртки студентів:

1. Математичне і комп’ютерне моделювання (науковий керівник – доцент Мазуренко В. В.) План роботи
2. Задачі РМФ та їхнє застосування (науковий керівник – доцент Казмерчук А. І.).

Окремі студенти факультету математики та інформатики доповідають свої наукові результати на науковому семінарі кафедри диференціальних рівнянь і прикладної математики.

Всі студенти, які виконують магістерські і бакалаврські роботи на кафедрі диференціальних рівнянь і прикладної математики, доповідають свої наукові здобутки на звітній науковій конференції студентів. Свої найвагоміші наукові здобутки студенти публікують у збірниках наукових праць і доповідають на регіональних і міжнародних наукових конференціях. Наприклад, у листопаді 2012 року одразу вісім студентів IV-V курсів напрямів підготовки “Прикладна математика”, “Інформатика” зробили доповіді за результатами своїх наукових досліджень на XIV міжнародній науковій конференції «Бізнес менеджмент – теорія та практика», яка проходила в Гірничо-металургійній академії ім. Станіслава Сташиця в місті Краків (Польща). У 2023 році студенти спеціальності “Прикладна математика” взяли участь в роботі Міжнародного семінару «Current Trends in Analysis and Approximation Theory».

Студенти, які мають найвагоміші наукові результати, регулярно беруть участь у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт. Найвагоміші здобутки:

 1. Давидок Анастасія
  Математичне моделювання дифузійних потоків у двофазній смузі з випадково розташованим прошарком, 2012,
  призерка І етапу, призерка ІІ етапу (диплом І ступеня)
 2. Кузишин Іванна
  Періодичні розв’язки збурених автономних систем диференціальних рівнянь, 2013,
  призерка І етапу, призерка ІІ етапу (диплом ІІ ступеня)
 3. Олійник Євген
  Удосконалення моделі перебігу епідемії з урахуванням зовнішніх впливів на систему, 2015,
  призер І етапу, учасник II етапу (грамота)
 4. Захарук Роксолана
  Варіація методу малого параметру розв’язання задачі Коші для гіперболічної системи двох квазілінійних рівнянь першого порядку, 2016,
  призерка І етапу, учасниця II етапу
 5. Бедрій Василь
  Оптимальні сіті сортування з одним ненадійним компоратором, 2016,
  призер І етапу, учасник II етапу
 6. Петричко Алла
  Математичне моделювання поперечних коливань стрижня з розподіленими і зосередженими параметрами та стаціонарними неоднорідностями, 2021,
  призерка І етапу

Наукові публікації студентів

 1. Goy T., Khomyn M., Yavorskyi L. Combinatorial Pell–Lucas identi­ties using Toeplitz-Hessenberg matrices // International Workshop on Current Trends in Analysis and Appro­ximation Theory (July 18, 2023, Roma, Italy). Book of Proceedings. Roma : Uninettuno University, 2023. P. 58–61.
 2. Tryfonova K., Mazurenko V. Vibration analysis of a variable flexural rigidity beam carrying concentrated masses // International Workshop on Current Trends in Analysis and Appro­ximation Theory (July 18, 2023, Roma, Italy). Book of Proceedings. Roma : Uninettuno University, 2023. P. 64–65.
 3. Kvetsko M., Goy T. New combinatorial identities involving balancing numbers // IV International Scientific and Practical Internet Conference «Mathematics and Informatics in Science and Education: Challenges of Modernity» (dedicated to the 90th anniversary of the Department of Mathematics and Informatics), May 25-26, 2023, Vinnytsia, Ukraine. Vinnytsia : Vinnytsia Mykhailo Kotsiubynskyi State Pedagogical University, 2023. P. 81–83.
 4. Мельник Іван. Програмна реалізація чисельних методів безумовної оптимізації // Еврика – ХХІV : збірник студ. наук. праць. Івано-Франківськ : Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника, 2023. С. 23–25.
 5. Хомин Марія. Деякі комбінаторні властивості чисел Каталана // Еврика – ХХІV : збірник студ. наук. праць. Івано-Франківськ : Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника, 2023. С. 42–44.
 6. Шинкар Анна. Про ейлерову стійкість балки на регулярній пружній основі // Еврика – ХXІV : збірник студ. наук. праць. Івано-Франківськ : Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника, 2023. С. 50–51.
 7. Пельо Вікторія. Коаліційні ігрові стратегії в задачах економіки // Еврика–XXIII: збірник студентських наукових праць. Івано-Франківськ : Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника, 2022. С. 254–256.
 8. Свягла Володимир. Регресійна модель машинного навчання // Еврика–XXIII: збірник студентських наукових праць. Івано-Франківськ : Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника, 2022. С. 258–260.
 9. Спосіб Мар’яна. Ентропійні розв’язки модельних рівнянь гідромеханіки // Еврика–XXIII: збірник студентських наукових праць. Івано-Франківськ : Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника, 2022. С. 262–264.
 10. Mazurenko V., Petrychko A. On transverse vibrations of beams with discrete–continuous distributions of parameters // The International Online Conference “Current Trends in Abstract and Applied Analysis” (May 12-15, 2022, Ivano-Frankivsk, Ukraine): Book of Abstracts, Ivano-Frankivsk, 2022. P. 54.
 11. Петричко А., Мазуренко В. Математичне моделювання поперечних коливань стрижня з розподіленими і зосередженими параметрами та стаціонарними неоднорідностями // XVI Міжнар. наук. конф. студентів та молодих вчених (12-13 березня 2021 р., Харків). – Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2021. – С. 18–20.
 12. Приймак М., Гой Т.П. Нові комбінаторні тотожності з числами Пелля–Люка. Актуальні тенденції розвитку науки та освіти: збірн. тез доповідей Міжнар. наук.-практ. конф. (Полтава, 14 жовтня 2021 р.). Полтава : ЦФЕНД, 2021. С. 81–83.
 13. Гандера О. Фрактальне моделювання та програмування засобами Maxima // Еврика – ХХІІ : збірник студ. наук. праць. – Івано-Франківськ : Вид-во ПрНУ ім. В. Сте­фаника, 2021. – С. 300–302.
 14. Атаманюк О. Швидкі алгоритми та їх програмна реалізація // Еврика – ХХІІ : збірник студ. наук. праць. – Івано-Франківськ : Вид-во ПрНУ ім. В. Сте­фаника, 2021. – С. 295–296.
 15. Шатарська С. Модифіковані моделі задач біології // Еврика – ХХІІ : збірник студ. наук. праць. – Івано-Франківськ : Вид-во ПрНУ ім. В. Сте­фаника, 2021. – С. 317–318.
 16. Петричко А. Математичне моделювання теплопередачі у шаруватих системах з точковими джерелами тепла // Еврика – ХXІ : збірник студ. наук. праць. – Івано-Франківськ : Вид-во ПрНУ ім. В. Стефаника, 2020. – С. 275–277.
 17. Goy T., Negrych M., Savka I. On nonlocal boundary value problem for the equation of motion of a homogeneous elastic beam with pinned-pinned ends // Carpathian Mathematical Publications, 2018. – 10 (1). – P. 105–113.
 18. Гураль Р. Математичне і комп’ютерне моделювання теплопередачі в шаруватих тілах // Еврика – ХIX : збірник студ. наук. праць. – Івано-Франківськ : Вид-во ПрНУ ім. В. Стефаника, 2018. – С. 185–186.
 19. Мазуренко В. В., Білан Г. А., Роп’як Л. Я., Рогаль О. В., Савчук В. В. Комп’ютерна програма «Програма для розрахунку стійкості бурильної труби з протектором». A. с. № 79152. заявл. 24.04.2018, № 79846; опубл. 18.05.2018.
 20. Гой Т. П., Негрич М. П., Савка І. Я. Про коректну розв’язність періодичної крайової задачі для рівняння руху балки з нежорстким закріпленням кінців // Тези Всеукр. наук. конф. «Сучаcні проблеми теорії ймовірностей та математичного аналізу» (смт. Ворохта). – Івано-Франківськ : Прикарпатський нац. ун-т ім. В. Стефаника, 2017. – С. 110–112.
 21. Тужеляк О. Розв’язок задачі про згин балки довільного поперечного перерізу, жорстко закріпленої на одному кінці і шарнірно закріпленої на іншому, за дії локального та розподіленого навантаження на основі методу скінченних елементів // Еврика – ХVІІІ : збірник студ. наук. праць. – Івано-Франківськ : Вид-во ПрНУ ім. В. Стефаника, 2017. – С. 158–159.
 22. Негрич М. Про одну крайову задачу для рівняння коливань балки з нежорстко закріпленими кінцями // Еврика – ХVІІІ : збірник студ. наук. праць. – Івано-Франківськ : Вид-во ПрНУ ім. В. Стефаника, 2017. – С. 155–156.
 23. Олійник Є.А. Математичне моделювання процесів у галузі медицини на основі моделі Лотки-Вольтерри // Еврика – ХVІІІ : збірник студ. наук. праць. – Івано-Франківськ : Вид-во ПрНУ ім. В. Стефаника, 2017. – С. 156–158.
 24. Олійник Є.А., Гой Т.П. Модель перебігу епідемії з урахуванням зовнішніх впливів на систему // Матеріали наук.-техн. конф. «Інформатика, математика, автоматика (ІМА-2017)» (м. Суми, 17-21 квіт. 2017 р.). – Суми: Сумський держ. ун-т. – 2017. – С. 225.
 25. Дирів Л. М. Про задачу з нелокальними умовами за часом для факторизованого гіперболічного оператора парного порядку // Матеріали наук.-техн. конф. «Інформатика, математика, автоматика» (ІМА–2016). – Суми: Сумський державний університет, 2016. – С. 229.
 26. Захарук Р. Наближене розв’язання задачі Коші для системи двох квазілінійних рівнянь першого порядку // Еврика – ХVIІ : збірник студ. наук. праць. – Івано-Франківськ : Вид-во ПрНУ ім. В. Стефаника, 2016. – С. 165–166.
 27. Стефанюк О. П. Крайова задача з нелокальними умовами другого роду для гіперболічного рівняння зі змінними коефіцієнтами // Матеріали наук.-техн. конф. «Інформатика, математика, автоматика» (ІМА–2016). – Суми: Сумський державний університет, 2016. – С. 230.
 28. Негрич М. П., Гой Т. П. Крайова задача з нелокальними умовами для рівняння руху однорідної пружної балки // Матеріали наук.-техн. конф. «Інформатика, математика, автоматика (ІМА–2015)». – Суми: Сумський державний ун-т. – 2015. – С. 243.
 29. Негрич М. П. Крайова задача з нелокальними умовами для рівняння руху однорідної балки // Матер. XIII Міжнар. наук.-техн. конф. «Шевченківська весна – 2015». – К. : ВПЦ Київський університет, 2015. – С. 38–41.
 30. Олійник Є. Математичне моделювання епідеміологічних процесів на основі систем диференціальних рівнянь із загаюванням // Еврика – ХVІ. – Івано-Франківськ : Вид-во ПрНУ ім. В. Стефаника, 2015. – С. 254–255.
 31. Василик У. Стійкість однієї моделі монопольного ринку // Еврика – ХVІ : збірник студ. наук. праць. – Івано-Франківськ : Вид-во ПрНУ ім. В. Стефаника, 2015. – С. 239–241.
 32. Ільницька Г. Аналітичні розв’язки в задачах обтікання // Еврика – ХVІ : збірник студ. наук. праць. – Івано-Франківськ : Вид-во ПрНУ ім. В. Стефаника, 2015. – С. 245–247.
 33. Костюк О. Імітаційне моделювання роботи майстерні // Еврика – ХVІ : збірник студ. наук. праць. – Івано-Франківськ : Вид-во ПрНУ ім. В. Стефаника, 2015. – С. 247–248.
 34. Курцеба Т. Розрахунок стаціонарного температурного поля у шаруватій порожнистій кулі // Еврика – ХVІ : збірник студ. наук. праць. – Івано-Франківськ : Вид-во ПрНУ ім. В. Стефаника, 2015. – С. 249–250.
 35. Мовчій М. Про достатні умови екстремуму варіаційних функціоналів на просторі вектор-функцій // Еврика – ХVІ : збірник студ. наук. праць. – Івано-Франківськ : Вид-во ПрНУ ім. В. Стефаника, 2015. – С. 254–256.
 36. Пеліховська І. Задача про втрату ейлерової стійкості стиснутого стрижня на пружній основі // Еврика – ХVІ : збірник студ. наук. праць. – Івано-Франківськ : Вид-во ПрНУ ім. В. Стефаника, 2015. – С. 258–259.
 37. Олейник Е. А., Гой Т. П. Математическое моделирование эпидемиологических процессов с помощью дифференциальных уравнений с запаздывающим аргументом // Междунар. науч.-практ. конф. «Актуальные направления научных исследований XXI века: теория и практика». – Воронеж : ФГБОУ ВПО «ВГЛТА», – № 5(16–1). – С. 143–147.
 38. Олійник Є. Математичне моделювання епідеміологічних процесів на основі систем диференціальних рівнянь із загаюванням // «Інформаційні технології в освіті, техніці та промисловості» : Матеріали II Всеукр. наук.-практ. конф. молодих учених і студентів. – Івано-Франківськ : Вид-во ІФНТУНГ, 2015. – С. 196–197.
 39. Гой Т. П., Шевчук О. В. Про інтеграли від функцій, побудованих при допомозі зростаючих факторіальних степенів // Матер. Міжнар. наук.-практ. конф. «Актуальні питання технічних і математичних наук у XXI столітті». – К. : ЦНПС, 2014. – С. 8–12.
 40. Шевчук О. Диференціальні рівняння функцій, породжених зростаючими та центральними факторіальними степенями // Еврика – XV: збірник студ. наук. праць. – Івано-Франківськ: Вид-во ПрНУ ім. В. Стефаника, 2014. – С. 259–261.
 41. Гой Т. П., Шевчук О. В. Нові інтегральні функції, породжені центральними факторіалами // Матеріали наук.-техн. конф. «Інформатика, математика, автоматика (ІМА–2014)». – 2014. – С. 144.
 42. Гой Т. П., Шевчук О. В. Про деякі властивості неелементарних функцій, породжених зростаючими факторіальними степенями // Матер. V Всеукр. наук.-прак. конф. «Інформатика та системні науки». – Полтава : ПУЕТ, 2014. – С. 67–70.
 43. Oros R. Analiza metodа rozwiązania liniowych algebraicznych systemów równań z uproszczonymi macierzami // 51 Konferencja Studenckich Kol Naukowych Pionu Hutniczego: streszczenia referatów, (Kraków, 8 Maja, 2014). – Kraków: AGH, 2014. – S. 302–304.
 44. Seniutovych M. Approximation of multivariable functions by the finite element method // 51 Konferencja Studenckich Kol Naukowych Pionu Hutniczego: streszczenia referatów, (Kraków, 8 Maja, 2014). – Kraków: AGH, 2014. – S. 306–308.
 45. Pavliuk D. Dynamic models of optimal investment allocation and optimal inventory control // Wytyczne dla Laureatow Sesji Studenckich Kol Naukowych Pionu Hutniczego AGH, Wydawnictwo STN. – 2014. – P. 5.
 46. Кузишин І. Нетривіальні періодичні розв’язки збурених автономних систем звичайних диференціальних рівнянь // Еврика – XIV: збірник студ. наук. праць. – Івано-Франківськ: Вид-во ПрНУ ім. В. Стефаника, 2013. – С. 279–281.
 47. Шевченко Н. Точне рекурентне співвідношення для узагальненого диференціального рівняння третього порядку // Еврика – XIV: збірник студ. наук. праць. – Івано-Франківськ: Вид-во ПрНУ ім. В. Стефаника, 2013. – С. 287–289.
 48. Шпинта О. Розрахунок стаціонарного температурного поля в шаруватому порожнистому циліндрі // Еврика – XIV: збірник студ. наук. праць. – Івано-Франківськ: Вид-во ПрНУ ім. В. Стефаника, 2013. – С. 289–291.
 49. Югас В. Імітаційне моделювання руху автомобілів через чотиристороннє перехрестя зі світлофором // Еврика – XIV: збірник студ. наук. праць. – Івано-Франківськ: Вид-во ПрНУ ім. В. Стефаника, 2013. – С. 291–293.
 50. Струтинська О. Задача з нелокальними умовами для слабконелінійного інтегро-диференціального рівняння // Еврика – XIII: збірник студ. наук. праць. – Івано-Франківськ: Вид-во ПрНУ ім. В. Стефаника, 2012. – С. 250–252.
 51. Давидок А. Задача про стискання і скручування вала // Еврика – XII: збірник студ. наук. праць. – Івано-Франківськ: Вид-во ПрНУ ім. В. Стефаника, 2011. – С. 246–248.
 52. Зубко Н. Коливання шарнірно опертої ортотропної пластини з підкріпленим еліптичним отвором // Еврика – XII: збірник студ. наук. праць. – Івано-Франківськ: Вид-во ПрНУ ім. В. Стефаника, 2011. – С. 249–251.
 53. Кісіль Н. Нелокальна крайова задача для гіперболічно-параболічного рівняння зі сталими коефіцієнтами // Еврика – XII: збірник студ. наук. праць. – Івано-Франківськ: Вид-во ПрНУ ім. В. Стефаника, 2011. – С. 253–255.
 54. Mazurenko V., Davydok A. Compression and Torsion of Shaft with Variable Flexural Stiffness // Humboldt Kolleg “Mathematics and Life Sciences: Possibilities, Interlacements and Limits” (August 5-8, 2010, Kyiv, Ukraine)​ : Book of Abstracts. – Kyiv, 2010. – P. 65–66.
 55. Слободян Н. Нелокальна крайова задача для для квазілінійного гіперболічного рівняння зі сталими коефіцієнтами в лінійній частині оператора // Еврика – IX: збірник студ. наук. праць. – Івано-Франківськ: Вид-во ПрНУ ім. В. Стефаника, 2008. – С. 209–210.
 56. Гой Т.П., Чаплинська І.Я. Нелокальна крайова задача для слабконелінійних гіперболічних рівнянь зі змінними коефіцієнтами // Вісник Прикарпатського університету. Сер. «Математика. Фізика». – 2001. – Вип. 2. – С. 15–22.