Спеціальність 113 “Прикладна математика”

Структурно-логічна схема

Прикладна математика – затребувана і актуальна спеціальність, оволодівши якою, ви зможете працювати математиком-аналітиком, фахівцем зі створення програмного забезпечення, програмістом, веброзробником / дизайнером, аналітиком комп’ютерних систем і комунікацій, аналітиком комп’ютерного банку даних, аналітиком операційного і прикладного програмного забезпечення, адміністратором баз даних. На цю спеціальність у ПНУ ви можете вступити після школи, після коледжу, у магістратуру. Підготовка у галузі прикладної математики спрямована на практичне застосування математичних методів і IT-технологій при розв’язуванні широкого кола задач у різних сферах людської діяльності: виробничій, економічній, науковій, комп’ютерних технологій тощо.

У житті кожного випускника середньої школи настає момент, коли він має вибрати свою майбутню професію. Очевидно, що професія багато в чому визначає долю людини, тому важливо, щоб вибір діяльності був усвідомленим, тобто відповідав прагненням і здібностям хлопця або дівчини. Але цього мало. Потрібно ще мати якнайповніше уявлення про вибрану професію або спеціальність, щоб під час навчання не виникло розчарування. У цій статті мова йтиме про спеціальність «прикладна математика».

До початку XVII століття математика була переважно наукою про числа і порівняно прості геометричні фігури. Областю застосування математики були: лічба, торгівля, землемірство, астрономія. Математика вивчала тільки сталі величини.

У XVII і XVIII століттях потреби природознавства і техніки (мореплавання, астрономії, балістики, гідравліки тощо), що бурхливо розвивались, привели до введення в математику ідей руху і зміни, перш за все у формі змінних величин і функціональної залежності між ними. Це спричинило створення аналітичної геометрії, диференціального й інтегрального числення.

У XIX – XX століттях математика піднімається на нові ступені абстракції. Розвиваються нові дисципліни: теорія функцій комплексної змінної, теорія груп, проектна геометрія, неевклідова геометрія, теорія множин, математична логіка і ін.

Прикладна математика – це область математики, що розглядає застосування математичних методів і алгоритмів в інших областях науки і практики. Прикладами такого застосування будуть: чисельні методи, математична фізика, лінійне програмування, оптимізація і дослідження операцій, моделювання суцільних середовищ (механіка суцільних середовищ), біоматематика і біоінформатика, теорія інформації, теорія ігор, теорія ймовірностей і математична статистика, фінансова математика і теорія страхування, криптографія, теорія графів у застосуваннях до планування мереж, і багато в чому те, що називається інформатикою. У питанні про те, що є прикладною математикою, не можна скласти чітку логічну класифікацію. Математичні методи звичайно застосовуються до специфічного класу прикладних задач шляхом складання математичної моделі системи.

Важко зараз уявити наше життя без комп’ютера. Але створили перші ЕОМ саме математики у співдружності з інженерами, прагнучи спростити і прискорити розв’язання трудомістких обчислювальних задач. Потреби самої математики, математизація різних областей науки, проникнення математичних методів у різні сфери практичної діяльності, швидкий прогрес обчислювальної техніки привели до появи цілого ряду нових математичних дисциплін; такими є, наприклад, теорія ігор, теорія інформації, теорія графів, дискретна математика.

Майже всі, у кого є навики роботи на комп’ютері, люблять грати в комп’ютерні ігри. Але мало хто замислюється над тим, як досягається об’ємність зображення на екрані, за рахунок чого ми можемо розглядати предмет з усіх боків як у реальному житті, розгулювати по лабіринтах віртуального замку. Без математики все це було б неможливим.

За допомогою прикладної математики ми можемо зробити видимими на екрані дисплея, наприклад, такі процеси, як розповсюдження електромагнітних хвиль у різних середовищах, роботу внутрішніх органів людини. Навіть прогноз погоди неможливо зробити без фахівців з прикладної математики. Саме спеціальність «прикладна математика» забезпечує інтегровану підготовку кадрів, які найбільш повно відповідають сучасному уявленню про вимоги, що висуваються до спеціалістів з інформаційних технологій. Випускники можуть працювати, зокрема, на посадах математика-аналітика, фахівця зі створення програмного забезпечення, прикладного програміста, аналітика комп’ютерних систем і комунікацій, фахівця з автоматизації виробничих процесів, адміністратора баз даних, наукового співробітника.

Отже, математика плюс комп’ютер – це і складає суть спеціальності «прикладна математика». Вивчивши необхідні дисципліни, ви зможете застосувати свої знання і навики в будь-якій сфері діяльності. Ви станете універсальним фахівцем, для якого не існуватиме проблеми пошуку роботи, оскільки попит на таких професіоналів неухильно росте у всьому світі.

В рамках спеціальності “Прикладна математика” з 2019 року діють освітні програми “Прикладна математика” і “Комп’ютерне моделювання та технології програмування”.

Зарахування вступників на перший курс на бюджет для здобуття освітнього рівня бакалавра на спеціальність «Прикладна математика» (освітні програми «Прикладна математика» і «Комп’ютерне моделювання та технології програмування») на факультеті математики та інформатики у 2024 році здійснюється на основі конкурсу сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти з національного мультипредметного тестування і мотиваційних листів.

Інформаційний буклет про спеціальність

Інформація про вступ на спеціальність 113 “Прикладна математика” на ОР бакалавра (на основі ПЗСО)

Інформація про вступ на спеціальність 113 “Прикладна математика” на ОР бакалавра (на основі ОКР молодшого спеціаліста)

Інформація про вступ на спеціальність 113 “Прикладна математика” на ОР магістра

Правила прийому до університету у 2023 році

Спеціальності на факультеті математики та інформатики

Спеціальності і спеціалізації на бакалавраті

Підготовчі курси

Навчання за міжнародними польсько-українськими угодами