Викладацький склад

Викладацький склад кафедри диференціальних рівнянь і прикладної математики

Заторський Роман Андрійович – завідувач кафедри, професор, 1953 р. народження, закiнчив Івано-Франківський державний педагогічний інститут  ім. Василя Стефаника у 1973 р. за спецiальнiстю «математика». Захистив у 2003 р. кандидатську дисертацiю на тему «Застосування паравизначників до розв’язання деяких комбінаторних задач» у Київському національному університеті ім. Тараса Шевченка. Захистив у 2012 р. докторську дисертацію на тему «Застосування числення трикутних матриць до комбінаторного аналізу та теорії ймовірностей». З 2013 р. – завідувач кафедри.

Забезпечує викладання нормативного курсу «Дискретна математика» та спеціальних курсів: «Математична логіка», «Теорія алгоритмів і математична логіка», «Історія і методологія математики».

Наукові інтереси: паравизначники, параперманенти та їхнє застосування, комбінаторика мульти-множин.

Казмерчук Анатолій Іванович – доцент, 1965 р. народження, закінчив Московський державний університет ім. М.В. Ломоносова у 1987 р. за спеціальністю «математика». Навчався в аспірантурі при Московському державному університеті ім. М.В. Ломоносова. Захистив у 1992 р. кандидатську дисертацію на тему «До обґрунтування методів побудови узагальнених розв’язків нелінійних рівнянь першого порядку». З 1994 р. – доцент кафедри.

Забезпечує викладання курсів «Рівняння математичної фізики», «Рівняння з частинними похідними», «Математичне і комп’ютерне моделювання», «Рівняння математичної фізики першого порядку», «Диференціальні рівняння механіки суцільних середовищ».

Наукові інтереси: нелінійні диференціальні рівняння з частинними похідними першого порядку, системи нелінійних диференціальних рівнянь з частинними похідними першого порядку, багатоточкові задачі для звичайних диференціальних рівнянь з параметрами, моделювання в економіці, математичні аспекти тріангуляції на площині і в просторі, математичні аспекти задачі сортування з ненадійними компараторами.

  Василишин Павло Богданович – доцент, 1971 р. народження, закінчив Прикарпатський університет ім. Василя Стефаника у 1993 р. за спеціальністю «математика». Навчався в аспірантурі при Інституті прикладних проблем механіки та математики ім. Я.С. Підстригача НАН України. Захистив у 2001 р. кандидатську дисертацію на тему «Багатоточкові задачі для рівнянь та систем рівнянь з частинними похідними». З 2001 р. – доцент кафедри.

Забезпечує викладання нормативного курсу «Числові методи» та спеціальних курсів: «Математичні методи розв’язування економічних задач», «Математичні моделі у природничих і суспільних науках», «Фінансова математика».

Наукові інтереси: багатоточкові задачі для рівнянь та систем рівнянь з частинними похідними.

  Гой Тарас Петрович – доцент, 1969 р. народження, закінчив Прикарпатський університет ім. Василя Стефаника у 1993 р. за спеціальністю «математика» з додатковою спеціальністю «інформатика». Навчався в аспірантурі при Інституті прикладних проблем механіки та математики ім. Я.С. Підстригача НАН України. Захистив у 1998 р. кандидатську дисертацію на тему «Задачі з нелокальними крайовими умовами для диференціальних рівнянь з частинними похідними». З 2000 р. – доцент кафедри.

Забезпечує викладання нормативного курсу «Диференціальні рівняння» та спеціального курсу «Операційне числення».

Наукові інтереси: задачі з нелокальними крайовими умовами для рівнянь та систем рівнянь з частинними похідними.

  Мазуренко Віктор Володимирович – доцент, 1977 р. народження, закінчив Прикарпатський університет ім. Василя Стефаника у 1998 р. за спеціальністю «математика та інформатика». Навчався в аспірантурі при Національному університеті «Львівська політехніка». Захистив у 2003 р. кандидатську дисертацію на тему «Дискретно-неперервні крайові задачі для узагальнених квазідиференціальних рівнянь». З 2008 р. – доцент кафедри.

Забезпечує викладання нормативних курсів: «Теорія керування», «Системи та методи прийняття рішень», «Методи оптимізації і дослідження операцій» та спеціального курсу «Узагальнені квазідиференціальні рівняння».

Наукові інтереси: крайові задачі для звичайних диференціальних і квазідиференціальних рівнянь з розподілами у коефіцієнтах.

  Махней Олександр Володимирович – доцент, 1977 р. народження, закінчив Прикарпатський університет ім. Василя Стефаника у 1999 р. за спеціальністю «математика». Навчався в аспірантурі при Національному університеті «Львівська політехніка». Захистив у 2005 р. кандидатську дисертацію на тему «Сингулярні квазідиференціальні оператори на скінченному інтервалі». З 2008 р. – доцент кафедри.

Забезпечує викладання нормативних і спеціальних курсів: «Диференціальні рівняння», «Математичне забезпечення систем автоматизації прикладних досліджень», «Математичне моделювання», «Методи комп’ютерної імітації».

Наукові інтереси: крайові задачі для сингулярних диференціальних та квазідиференціальних рівнянь.

  Костишин Любов Павлівна – викладач, 1978 р. народження, закінчила Прикарпатський університет ім. Василя Стефаника у 2000 р. за спеціальністю «математика». Навчалася в аспірантурі при Прикарпатському університеті ім. Василя Стефаника. Захистила у 2013 р. кандидатську дисертацію на тему «Застосування агрегаційно-ітеративних методів до граничних задач».

Забезпечує викладання курсів: «Моделі економічного аналізу», «Математичні моделі в природничих і суспільних науках», «Програмування на PHP з використанням сучасних інформаційних технологій», «Додаткові розділи рівнянь з частинними похідними».

Наукові інтереси: агрегаційно-ітеративні методи для звичайних диференціальних рівнянь та лінійних інтегральних рівнянь.

  Савка Іван Ярославович – викладач, працює за сумісництвом, 1984 р. народження, закінчив Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника у 2006 р. за спеціальністю «математика». Навчався в аспірантурі Інституту прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України (м. Львів). Захистив у 2012 р. кандидатську дисертацію на тему «Нелокальні крайові задачі для рівнянь із частинними похідними, коефіцієнти яких належать многовидам» у Львівському національному університеті імені Івана Франка.

Забезпечує викладання нормативного курсу «Моделювання економічних, екологічних та соціальних процесів» та спеціальних курсів: «Умовно-коректні задачі для рівнянь з частинними похідними», «Математичні моделі в біології та хімії», «Основи Web-проектування».

Наукові інтереси: задачі з нелокальними крайовими умовами для рівнянь із частинними похідними, метрична теорія діофантових наближень.

  Череватий Володимир Миколайович – лаборант, 1992 р. народження, закінчив Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника у 2014 р. за спеціальністю «прикладна математика».